Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2005

Οι άρρενες μαθητές γεννηθέντες το 2005 έχουν την υποχρέωσή να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες Δελτίου Απογραφής κατά το χρονικό διάστημα από 02 Ιανουαρίου 2023 έως 31 Μαρτίου 2023. Η συμπλήρωση και κατάθεση του Δελτίου Απογραφής είναι δυνατόν να πραγματοποιείται με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους:
α) Ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (www.gov.gr) με χρήση κωδικών taxisnet, επιλέγοντας από την κατηγορία «Στράτευση», τη διαδρομή «Απογραφή» -> «Κατάθεση Δελτίου Απογραφής Στρατεύσιμων».
β) Σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ) ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για τους διαμένοντες στην Ελλάδα.
γ) Σε οποιαδήποτε Ελληνική Προξενική Αρχή για τους διαμένοντες στο εξωτερικό.

Δείτε το σχετικό έγγραφο με οδηγίες

Προσέλκυση-Επιλογή-Κατανομή Στρατιωτικού Προσωπικού (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2005)

Στρατεύσιμοι κλάσης 2027 (έτος γέννησης 2006)

Δείτε την οικ.8398/21-02-2022 ανακοίνωση και το σχετικό έντυπο το οποίο πρέπει να κατατεθεί από τους άρρενες που γεννήθηκαν το έτος 2006 (κλάση 2027) ώστε να συνταχθούν οι σχετικοί στρατολογικοί πίνακες.

Προσκλήσεις Παρουσίασης Στρατευσίμων στα Στρατολογικά Γραφεία

Σας γνωρίζουμε ότι οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2025 (γεννημένοι το έτος 2004) που διαμένουν στις Περιφερειακές Ενότητές μας, υποχρεούνται να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής στην Υπηρεσία μας, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές από 02 Ιανουαρίου 2022 μέχρι 31 Μαρτίου 2022.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Στρατολογικοί Πίνακες Στρατευσίμων κλάσης 2026 (έτος γεν. 2005)

Ανακοίνωση προς τους γονείς μαθητών που έχουν Μητρώα Αρρένων στον Δήμο Περιστερίου. (Στο αρχείο υπάρχει και το υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης που πρέπει να συμπληρωθεί από τους γονείς.)